طرح مالی بررسی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی

طرح مالی بررسی تعمیرگاه مركزی زرین گل

طرح مالی بررسی حسابداری کشاورزی

طرح مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

گزارش کارآموزی بررسی سیستم KTDSS (مركز تلفن شهید منتظری)

طرح مالی دانشگاههای علوم پزشكی (به صورت فرضی)

طرح مالی درباره شرکت ایران خودرو

طرح مالی سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها

طرح مالی شرکت کنسرو کرج شوبران

طرح مالی شركت اشی مشی